Chúng tôi xây dựng quy trình trong lĩnh vực kiểm tra không phá hủy (NDT) phù hợp với tiêu chuẩn của khách hàng. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp các dịch vụ đánh giá theo tiêu chuẩn ASME, NAS410…. và chịu trách nhiệm bậc III cho các công ty.